Algemene Voorwaarden Sheila van Loon Brein en Hoofdzaken


Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Brein en Hoofdzaken. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Brein en Hoofdzaken. Bij iedere aanbieding, offerte zullen door Brein en Hoofdzaken de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES

A.        Opdrachtnemer: Brein en Hoofdzaken

B.         Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Brein en Hoofdzaken een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.     

2. TOEPASSELIJKHEID

A.        Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.  

B.        Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brein en Hoofdzaken opgenomen wordt.    

3. FACTURERING/BETALING

A.        Opdrachtgever ontvangt eenmalig een factuur voor het volledige bedrag verschuldigd voor de te leveren diensten.

B.        De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. 

C.         Indien u heeft gekozen heeft voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.  

4. DUUR EN BEËINDIGING

A.         Brein en Hoofdzaken kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Brein en Hoofdzaken gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Brein en Hoofdzaken kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.  

B.        Annulering/opzegging van een overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst. 

5. DIENSTVERLENING

A.        Verplaatsing van geplande een op een gesprekken en bijeenkomsten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Brein en Hoofdzaken. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail. 

B.        Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betaling )verplichtingen van opdrachtgever.  

C.         Mocht opdrachtnemer tijdens het traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van opdrachtnemer vallen, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarop attenderen en aangeven dat aanvullend consult wenselijk is.

D.        Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap na te komen.

6. VERTROUWELIJKHEID

A.        Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken betreffende de opdrachtgever. Naam en contactgegevens van opdrachtgever worden door opdrachtnemer gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

B.        Zowel de inhoud van gesprekken als alle andere communicatiemiddelen worden als vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie hiervoor het Privacy Statementvan Brein en Hoofdzaken.

7. OVERMACHT

A.        Brein en Hoofdzaken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Brein en Hoofdzaken als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.   

B.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  

C.         In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Brein en Hoofdzaken alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Brein en Hoofdzaken geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Brein en Hoofdzaken tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.   

8. AANSPRAKELIJKHEID

A.        In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Brein en Hoofdzaken slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Brein en Hoofdzaken voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.   

B.        De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Brein en Hoofdzaken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.   

C.         Brein en Hoofdzaken accepteert geen aansprakelijkheid voor zaken die niet strikt tot het verlenen van de dienstverlening behoren.

Brein en Hoofdzaken- KvK 71975969